Dozorování staveb

Naše země zažila v minulých letech nebývalý rozvoj stavebnictví, ruku v ruce s tím se zásadně zvětšil výběr používaných materiálů a technologií. Orientovat se v této oblasti je často složité i pro odborníka, natož pro laika. Z minulosti je však v mnoha z nás zakořeněn předsudek o zbytečnosti této činnosti, o jakémsi luxusu, který nás stojí další peníze v již tak napjatém stavebním rozpočtu. Stejný názor často panuje i v oblasti projekční či právní. Konkrétní zadání tak často naráží na neochotu prováděcí firmy realizovat z různých důvodů daný požadavek, a z toho plynoucí celá řada komplikací ohledně dodržení termínů, cen, finálního provedení atd. Mimo jiné i proto u nás panuje tak velká nespokojenost se stavebnictvím obecně, mnohé stavby provází rozčarování, neplnění závazků, výjimkou nejsou stavby končící u soudu.

Každá stavba je proces velmi složitý, ovlivňovaný i v jeho průběhu mnoha okolnostmi. V poslední době roste počet zákazníků, kteří považují za nutné svěřit kontrolu stavby odborné firmě, která pak garantuje kvalitu realizovaného díla v rozsahu požadovaném investorem. Proto považujeme za logické nabízet investorovi nezávislé odborné dozorování staveb, které může mít různě široký záběr.

Dozorující firma je zde od toho, aby odborně hájila zájmy investora, šetřila mu čas, peníze a v neposlední řadě nervy. Výsledkem pak musí být realizace díla dle zadání investora.

Přesný popis práce technického dozoru na stavbě nestanovuje žádná norma. Stručně řečeno je stavební dozor odborným zástupcem investora. Rozsah služeb je zpravidla přesně vymezen smlouvou o dílo.

Obvyklý rozsah služeb

 • Seznámení investora s podklady a povoleními nutnými k realizaci stavby
 • Kontrola dodržování stanovených technologických postupů vč. trvalé kontroly kvality všech prováděných prací
 • Kontrola používaných materiálů v závislosti na projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu
 • Sledování harmonogramu výstavby v souladu se smluvními termíny
 • Spolupráce s autorským dozorem
 • Zajištění soupisu vad a nedodělků
 • Kontrola oprávněnosti fakturace dle prostavěnosti, změn v projektové dokumentaci
 • Kontrola oprávněnosti víceprací
 • Účast, popř. vedení kontrolních dnů
 • Účast při přípravě dokumentů pro kolaudační řízení
 • Účast při kolaudaci