Inženýrská činnost

Inženýrskou činnost je možno chápat jako nadstavbu stavebního dozoru, rozšířenou dle konkrétních požadavků investora.

Možný rozsah služeb

 • posouzení stavebního záměru
 • zajištění projektové dokumentace
 • zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby jako generálního dodavatele
 • zadání výběrového řízení na zhotovitele dílčích stavebních části stavby
 • zajištění stavebního povolení
 • uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby dle výběrového řízení
 • zastupování stavebníka při jednání s účastníky stavebního řízení
 • předání staveniště zhotoviteli stavby
 • kontrola zhotovitele při postupu stavebních prací dle schválené projektové dokumentace
 • spolupráce s projektantem
 • kontrola požadovaných zkoušek dle platných norem
 • kontrola používání předepsaných materiálu dle projektové dokumentace
 • zajištění revizních zpráv, předávacích protokolů, prohlášení o shodě a dalších dokumentů
 • dodržování kontrolních dnů stavby
 • kontrola čerpání finančního rozpočtu zhotoviteli tak, aby byl s plánem provedených prací
 • dodržování dohodnutých termínu výstavby díla
 • zpracování návrhů na penále zhotoviteli při nedodržování termínů
 • zajištění soupisu vad a nedodělků vč. termínů jejich odstranění
 • příprava pokladů pro kolaudaci dané stavby